مهربان و ملایم

اغلب

بسیاری از بحث در جلسه

very kind

night

lie